Klik hier voor gratis verzending!
Kruidvat app
Kruidvat Retail BV
Ga nu naar de App Store
en download onze App.
Bekijk
Kruidvat app
Kruidvat Retail BV
Ga nu naar de Play Store
en download onze App.
Bekijk
  • Actievoorwaarden Facebook

Actievoorwaarden Facebook

Browsercheck-002.png

 


1. Algemeen


1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Kruidvat Retail B.V. gevestigd te Renswoude , aan het adres Nijborg 17, te Renswoude (hierna: "Kruidvat") georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website www.kruidvat.nl/likefb-voorwaarden.
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 Kruidvat is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Kruidvat daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Kruidvat bekend gemaakt worden via de website www.kruidvat.nl/likefb-voorwaarden.
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Kruidvat gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Deze Actie begint op maandag 7 november 2016 en eindigt op 28 november 2016 (hierna: "de Actieperiode").
1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 

2. De Actie


2.1 Deze Actie bestaat uit het kans maken op 3 x 1 minuut gratis Sint Shoppen door personen met een Facebook account. De deelnemers die gedurende de Actieperiode hun emailadres achterlaten EN een foto als reactie plaatsen in de ‘Maak kans op 1 minuut gratis Sint Shoppen’ posts, dingen mee.

 

3. Voorwaarden


3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 16 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.5 Kruidvat is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
 

4. De Prijzen


4.1 De te winnen prijzen bij deze Actie zijn: 3 x 1 minuut gratis Sint Shoppen in een door Kruidvat aan te wijzen Kruidvat winkel.


5. Uitkering van prijzen


5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
5.2 Na afloop van de Actieperiode zal Kruidvat uit alle deelnemers de winnaar kiezen. De winnaar wordt via e-mail op de hoogte gebracht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
5.3 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Kruidvat. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
5.4 Gebruik van de door Kruidvat ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaar. Kruidvat kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaar.


6. Publiciteit


6.1 De winnaar van de prijs geeft Kruidvat toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Kruidvat verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleend aan promotionele activiteiten van Kruidvat heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.


7. Persoonsgegevens


7.1 Kruidvat zal de gegevens van de deelnemers en winnaar uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van deze Actie.


8. Klachten


8.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Kruidvat.
8.2 Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2006. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij het Projectbureau Kansspelen, Ministerie van Justitie, Postbus, 20301, 2500 EH te Den Haag.