background image
Smart Banner Icon
Kruidvat app
Kruidvat Retail BV
Ga nu naar de Play Store
en download onze App.
Bekijk
Smart Banner Icon
Kruidvat app
Kruidvat Retail BV
Ga nu naar de App Store
en download onze App.
Bekijk
Beauty Verzorging Baby & Kind Gezond & Intiem Foto Huis & Schoonmaak Fashion Steeds Verrassend Elektronica & Media Speelgoed Kruidvat merk Tickets Gratis verzenden Actie Inspiratie Klantenservice Winkels
Bekijk winkelmand

Kruidvat Kinderdagverblijf service

Algemene Voorwaarden


A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV, handelend onder de naam Kruidvat Kinderdagverblijf Service Nijborg 17 3927 DA Renswoude
e-mail: infokks@kruidvat.nl
KvK-nummer :31035585
BTW-nummer: NL 0044.61.034.B01

hierna te noemen: Kruidvat Kinderdagverblijf Service 
 

Artikel 1 Definities


1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • Kruidvat Kinderdagverblijf Service: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
  • Cliënt: een wederpartij die een juridisch rechtspersoon of natuurlijke persoon is en/of handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. In het bijzonder wordt onder cliënt ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kruidvat Kinderdagverblijf Service en de cliënt.

Artikel 2 Algemeen


1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kruidvat Kinderdagverblijf Service zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 

2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kruidvat Kinderdagverblijf Service worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kruidvat Kinderdagverblijf Service ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 

3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

4. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

5. Kruidvat Kinderdagverblijf Service behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 

Artikel 3 Prijzen


1. Alle prijzen op de bestellijst van de Kruidvat Kinderdagverblijf Service staan vermeld in euro’s, exclusief het huidig geldende BTW tarief.

2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de prijslijst van Kruidvat Kinderdagverblijf Service onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. Kruidvat Kinderdagverblijf Service heeft het recht om de cliënt voor levering, cq acceptatie te informeren over prijsfouten.

3. De producten van Kruidvat Kinderdagverblijf Service worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.

4. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de prijswijziging heeft Kruidvat Kinderdagverblijf Service alsmede de cliënt het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.

5. Bij een bestelling op één afleveradres met een waarde van meer dan 100,- excl. BTW worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Ligt de orderwaarde van de bestelling lager dan 100,- excl. BTW, dan wordt er 19,50 excl. BTW aan verzendkosten in rekening gebracht.

6. Berekeningen voor verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc gaan altijd over de bedragen exclusief BTW.
 

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes


1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Kruidvat Kinderdagverblijf Service om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Kruidvat Kinderdagverblijf Service is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de cliënt, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Kruidvat Kinderdagverblijf Service kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de cliënt, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Kruidvat Kinderdagverblijf Service daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kruidvat Kinderdagverblijf Service anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kruidvat Kinderdagverblijf Service niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

7. Aanbiedingen en prijzen voor producten kunnen afwijken van door Kruidvat filialen (winkels) gehanteerde aanbiedingen en prijzen.
 

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst


1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van het aanbod van Kruidvat Kinderdagverblijf Service. Acceptatie vindt plaats na ontvangst van uw bestelling door Kruidvat Kinderdagverblijf Service.

2. Bestellingen kunnen worden doorgegeven aan Kruidvat Kinderdagverblijf Service telefonisch of online.

3. Kruidvat Kinderdagverblijf Service is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kruidvat Kinderdagverblijf Service dit mee binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling.
 

Artikel 6 Levering


1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Kruidvat Kinderdagverblijf Service binnen twee werkdagen na het plaatsen van de bestelling door cliënt.

2. De cliënt is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de cliënt de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de cliënt nadat Kruidvat Kinderdagverblijf Service hem heeft verwittigd. De cliënt zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Opgegeven levertijden van Kruidvat Kinderdagverblijf Service zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de levertermijn zal Kruidvat Kinderdagverblijf Service u dat telefonisch melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 14 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de cliënt Kruidvat Kinderdagverblijf Service schriftelijk in gebreke te stellen. De cliënt is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren.

 5. Bij het niet voorradig zijn van een besteld artikel, zal Kruidvat Kinderdagverblijf Service overgaan tot deellevering van de goederen.

6. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Kruidvat Kinderdagverblijf Service de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. Indien Kruidvat Kinderdagverblijf Service gegevens behoeft van de cliënt in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat cliënt deze aan Kruidvat Kinderdagverblijf Service ter beschikking heeft gesteld.
 

Artikel 7 Garantie


1. Kruidvat Kinderdagverblijf Service garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en cliënt van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Kruidvat Kinderdagverblijf Service.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.

4. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Kruidvat Kinderdagverblijf Service de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door cliënt, naar keuze van Kruidvat Kinderdagverblijf Service vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt cliënt zich reeds nu de vervangen zaak aan Kruidvat Kinderdagverblijf Service te retourneren en de eigendom daarover aan Kruidvat Kinderdagverblijf Service te verschaffen.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Kruidvat Kinderdagverblijf Service, cliënt of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Kruidvat Kinderdagverblijf Service in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.
 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud


1. Kruidvat Kinderdagverblijf Service blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
 

Artikel 9 Onderzoek, reclames


1. De cliënt is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort cliënt te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Kruidvat Kinderdagverblijf Service te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de cliënt binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Kruidvat Kinderdagverblijf Service met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Kruidvat Kinderdagverblijf Service gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft cliënt verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst cliënt gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kruidvat Kinderdagverblijf Service en op de wijze zoals door Kruidvat Kinderdagverblijf Service aangegeven.
 

Artikel 10 Risico-overgang


1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze aan cliënt juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van cliënt of van een door cliënt aan te wijzen derden worden gebracht.
 

Artikel 11 Betaling


1. Betalingen worden d.m.v. automatische incasso, veertien dagen na factuurdatum afgeschreven, alléén na schriftelijke goedkeuring van de cliënt. Beëindiging van de automatische incasso geschiedt uitsluitend na schriftelijke opzegging.

2. Betalingen anders dan via automatische incasso dienen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden op bankrekening NL NL95 INGB 0667 7174 04 t.n.v. Kruidvat Kinderdagverblijf Service te Renswoude o.v.v. het factuurnummer. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn is voldaan, wordt er 15,- administratiekosten in rekening gebracht.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd (op dit moment 8% per maand).

5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Kruidvat Kinderdagverblijf Service en de verplichtingen van de cliënt jegens Kruidvat Kinderdagverblijf Service onmiddellijk opeisbaar.

6. Kruidvat Kinderdagverblijf Service heeft het recht de door de cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Kruidvat Kinderdagverblijf Service kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Kruidvat Kinderdagverblijf Service kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 

Artikel 12 Incassokosten


1. Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt.

2. Kruidvat Kinderdagverblijf Service is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.

3. In ieder geval is de cliënt in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 50,00.

4. Indien Kruidvat Kinderdagverblijf Service aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door cliënt in aanmerking.
 

Artikel 13 Vrijwaringen


1. De cliënt vrijwaart Kruidvat Kinderdagverblijf Service voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de cliënt verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien cliënt aan Kruidvat Kinderdagverblijf Service informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 

Artikel 14 Intellectuele eigendommen en auteursrechten


1. De cliënt dient alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Kruidvat Kinderdagverblijf Service geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 

Artikel 15 Aansprakelijkheid


1. Indien door Kruidvat Kinderdagverblijf Service geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Kruidvat Kinderdagverblijf Service jegens cliënt beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Kruidvat Kinderdagverblijf Service beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is Kruidvat Kinderdagverblijf Service niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van cliënt.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kruidvat Kinderdagverblijf Service of zijn ondergeschikten.
 

Artikel 16 Overmacht


1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kruidvat Kinderdagverblijf Service geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kruidvat Kinderdagverblijf Service niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Kruidvat Kinderdagverblijf Service worden daaronder begrepen

3. Kruidvat Kinderdagverblijf Service heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Kruidvat Kinderdagverblijf Service zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Kruidvat Kinderdagverblijf Service ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kruidvat Kinderdagverblijf Service gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
 

Artikel 17 Geschillen


1. De rechter in de vestigingsplaats van Kruidvat Kinderdagverblijf Service is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Kruidvat Kinderdagverblijf Service het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 

Artikel 18 Toepasselijk recht


1. Op elke overeenkomst tussen Kruidvat Kinderdagverblijf Service en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.