Kruidvat plaatst cookies waardoor de website beter te gebruiken is en waarmee we webstatistieken bijhouden.Lees meer over cookies

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Kruidvat Retail B.V. gevestigd te Renswoude , aan het adres Nijborg 17, te Renswoude (hierna: "Kruidvat") georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website www.kruidvat.nl.
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 Kruidvat is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Kruidvat daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Kruidvat bekend gemaakt worden via de website www.kruidvat.nl.
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Kruidvat gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Deze actie begint op 18 juli 2010 en eindigt op 26 juli 2010
1.6 Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

2. De Actie

2.1 Beantwoord de vraag ‘met wie is het product lift+ Wrinkle Filler ontwikkeld’ en maak kans op een beautyarrangement (ocean arrangement) voor 2 personen bij welness resort Zwaluwhoeve twv 155 euro of 1 van de 10 Diadermine beautypakketten twv 40 euro. Actieperiode loopt van zondag 18 juli t/m maandag 26 juli.

3. Voorwaarden

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.5 Kruidvat is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
3.6 Medewerkers van A.S. Watson en Schwarzkopf en Henkel zijn uitgesloten van deelname.
3.7 Alleen volledig ingevulde deelnames worden in behandeling genomen.
3.8 Deelnemers moeten in bezit zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart. 
 

4. De Prijzen

4.1 De te winnen prijs is een beautyarrangement voor 2 personen twv 155 euro. Daarnaast worden onder de juiste antwoorden 10 Diadermine beautypakketten verdeeld.
4.2 Waar relevant zal kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde prijzen.

5. Uitkering van prijzen

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
5.2 Na afloop van de Actieperiode zal uit alle deelnemers door een onafhankelijk persoon de winnaar geselecteerd worden. Uiterlijk 1september 2010 zal de winnaar  bericht  van Diadermine ontvangen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
5.3 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Kruidvat. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
5.4 Gebruik van de Kruidvat ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Kruidvat kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actie-voorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.

6. Publiciteit

6.1 De winnaar van de prijs geeft Kruidvat toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Kruidvat verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleend aan promotionele activiteiten van Kruidvat heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

7. Klachten

7.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Kruidvat
7.2 Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2006. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij het Projectbureau Kansspelen, Ministerie van Justitie, Postbus, 20301, 2500 EH te Den Haag.

Wachtwoord vergeten Hulp nodig?
 
Inloggen is mislukt

Je hebt geen e-mail adres en/of wachtwoord ingevuld.Voer alsnog je e-mail adres en wachtwoord in in het blok INLOG GEGEVENS rechtsboven en klik op LOG IN. Heb je geen inloggegevens, registreer je dan.

Wachtwoord vergeten Hulp nodig?